Branchevereniging Spelen & Bewegen

Handreiking Lokale Inclusie Agenda VNG

De handreiking Lokale Inclusie Agenda van de VNG heeft als doel gemeenten te ondersteunen bij het opstellen van een Lokale Inclusie Agenda: een verplichting die voortkomt uit de ratificatie van het VN-verdrag handicap.

De handreiking bestaat uit drie onderdelen:

de Toelichting: die gaat in op de verplichting van de Lokale Inclusie Agenda (het waarom);
de Routekaart: die beschrijft hoe u het maken van een Lokale Inclusie Agenda kan aanpakken;
de Index: die beschrijft welke onderwerpen in de Agenda aan bod komen.

Waarom een Lokale Inclusie Agenda?

In juli 2016 heeft Nederland het VN-Verdrag rechten voor mensen met een handicap (verder: VN-Verdrag) geratificeerd. Met de ratificatie van dit VN-Verdrag is aan de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet de verplichting toegevoegd om in het periodiek plan op te nemen hoe de gemeenteraad uitvoering geeft aan het verdrag. Het ‘Amendement Van der Staaij en Bergkamp’ geeft aan dat het de voorkeur verdient dat deze periodieke plannen worden samengevoegd tot één integraal plan voor het hele sociaal domein.

Tegelijkertijd stelt het Besluit toegankelijkheid dat alle sectoren, dus ook de overheid, een actieplan moeten maken waarin zij aangeven hoe zij werken aan de geleidelijke verwezenlijking van de algemene toegankelijkheid, dus ook buiten het sociaal domein. Deze handreiking kunt u gebruiken als basis voor een actieplan Lokale Inclusie Agenda, waarin u samen met mensen met een beperking uitwerkt hoe uw gemeente de verwezenlijking van de algemene toegankelijkheid (een “inclusieve samenleving”) wil bereiken.

U kunt de Handreiking lokale inclusie agenda vinden op de website van de VNG.

U kunt ook hier de pdf-versies ervan downloaden:

Bron: https://vng.nl/artikelen/handreiking-lokale-inclusie-agenda