Branchevereniging Spelen & Bewegen

Tieners in de openbare Ruimte

Dit afstudeeronderzoek uit 2018 gaat over tieners in de openbare ruimte.
De openbare ruimte is van belang voor de aantrekkelijkheid van de stad. Ook is de openbare ruimte van belang voor de leefbaarheid, het dagelijkse (sociale) leven van de stad. De openbare ruimte staat onder druk door de groei van steden door verdichting. Andere ontwikkelingen, zoals meer aandacht voor de fiets, vergrijzing en klimaatadaptatie vragen ook om aanpassingen in de openbare ruimte. De openbare ruimte is vooral een ruimte van en voor volwassen. Tieners zijn een onderbelichte groep als het gaat over het gebruik van de openbare ruimte. Rondhangen door tieners draagt bij aan de vorming van hun identiteit en aan zelfstandigheid. Met de verjonging en verdichting van steden en de andere ontwikkelingen die ruimte nodig hebben, wordt het urgenter om plekken voor tieners in de stad te faciliteren.

Omdat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de openbare ruimte is in dit onderzoek een verbinding gelegd tussen het beleid en de vraag van tieners naar plekken. Dit leidde tot de volgende onderzoeksvraag: “In hoeverre sluit het beleid voor tieners in de openbare ruimte aan op de vraag van tieners?

Een conceptueel model is ontwikkeld om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden. Het praktijkonderzoek heeft de volgende bevindingen opgeleverd. Tieners hebben behoefte aan plekken in de openbare ruimte om andere tieners te ontmoeten. Ze hebben behoefte aan voldoende en aan gevarieerde plekken waar ze zichtbaar en onzichtbaar kunnen zijn. Kritische factoren voor de beleidsopgave zijn integraal werken, budget en draagvlak. Deze factoren werken voor de bestaande stad anders uit dan voor nieuwe ontwikkelgebieden. In de bestaande stad zijn alle drie de factoren relevant, voor nieuwe ontwikkelgebieden zijn vooral integraal werken en budget relevant. Door tieners inspraak te geven bij het beleid voor tieners, kunnen de beleidsopgave en de vraag van tieners naar plekken in de openbare ruimte beter op elkaar aansluiten.

De bevindingen uit het praktijkonderzoek zijn, in combinatie met de aspecten uit het conceptuele model, geherformuleerd tot leidende principes voor stedelijke gebiedsontwikkelaars.

  • Tieners horen erbij en hebben ruimte nodig: rondhangen is een normaal onderdeel van het opgroeien en hoort bij de ontwikkeling van tieners. Daarvoor is ruimte nodig.
  • Gebruik de ruimte slim: kies een bewuste en slimme strategie om op verschillende plekken in de stad plekken voor rondhangen te creëren of te combineren met andere functies.
  • Zorg voor een ontwikkel- en exploitatiebudget: een budget maakt het financieel mogelijk om in de bestaande stad en in nieuwe ontwikkelgebieden plekken voor tieners te creëren.
  • Benoem een regisseur met integraal doe- en doorzettingsvermogen: deze functionaris is nodig om de beleidsopgave vorm en inhoud te geven.
  • Geef tieners inspraak met hulp van een tienertolk:
  • Zorg voor voldoende zichtbare en onzichtbare plekken: hiermee wordt aan de behoefte van tieners voldaan. De leidende principes zijn de basis voor een handelingsperspectief om gebruik van de openbare ruimte door tieners te faciliteren.

Lees het hele onderzoek: Tieners-in-de-openbare-ruimte-Rita-van-der-Meulen