Branchevereniging Spelen & Bewegen

Beweegvriendelijke stadswijken voor kinderen

In december 2010 kwam dit rapport van Sanne de Vries (TNO, later Haagse Hogeschool) uit. Omdat beweging ook voor kinderne belangrijk is is dit onderzoek gedaan. TNO presenteert er de resultaten van een quasi-experimenteel onderzoek naar de relatie tussen veranderingen in de fysieke omgeving van stadswijken en veranderingen in de lichamelijke activiteit van kinderen.

Hieronder enkele bevindingen:
Uit multilevel analyses kwam naar voren dat vooral de verbeteringen in de verkeersinfrastructuur een positief effect hadden op de lichamelijke activiteit van kinderen. Zo zijn kinderen uit wijken waar tussen 2004 en 2008 minder kruispunten en/of minder hard rijdende auto’s/motoren zijn geobserveerd, tussen 2004 en 2008 gemiddeld meer tijd gaan besteden aan buitenspelen.Op basis van deze bevindingen wordt aanbevolen om daar waar nodig snelheidsbeperkende maatregelen toe te passen, opdat kinderen veilig naar verschillende bestemmingen in hun wijk kunnen lopen en fietsen en in de openbare ruimte kunnen spelen en sporten. Voorbeelden van snelheidsbeperkende maatregelen in de infrastructuur zijn: het plaatsen van verkeersdrempels, het aanleggen van autoluwe of autovrije zones rondom scholen, woonerven in woonwijken en wegversmallingen.
De kinderen brachten volgens de GPS- en versnellingsmeters in 2008 bijna twee uur (109 minuten) per dag buitenshuis door, waarvan gemiddeld één uur in informele speelruimte (bv. stoepen en pleinen) en een half uur in de nabijheid van groen. Op schoolpleinen en formele speelplekken bewogen zij het meest intensief.

Het hele rapport is hier te vinden: wijk-en-jeugd