Branchevereniging Spelen & Bewegen

Aki besluitenlijst voorjaar 2019

De keuringsinstellingen voor attractie- en speeltoestellen hebben afspraken gemaakt om de uniformiteit van de keuring te verbeteren. Deze afspraken zijn staan in de besluitenlijst.
De besluitenlijst zoals die gepubliceerd is in het voorjaar van 2019 is hieronder te vinden. De besluitenlijsten zijn altijd te vinden bij de website van de NVWA.

besluitenlijst-aangewezen-keuringsinstellingen

In deze besluitenlijst zijn een aantal nieuwe punten te vinden. Een aantal worden hieronder opgesomd.
* Op het typeplaatje van een speeltoestel moet vermeld worden volgens welke norm het toestel is gecertificeerd. Indien additioneel of geheel gebruik is gemaakt van een risicoanalyse, dan moet dat vermeld worden op het keuringscertificaat of het daarbij behorende rapport, met inbegrip van de gehanteerde normen en methoden en in het bij het toestel behorende handleiding.
* Alle seriematig vervaardigde toestellen zullen derhalve van een typecertificaat zijn voorzien. Om een gelijkblijvende kwaliteit te bewerkstelligen worden producerende bedrijven in dat verband ook gecontroleerd
* Bouwspeelplaatsen vallen buiten het toepassingsgebied van NEN 1176-reeks
* De geldende normen NEN-EN 1176 reeks en NEN-EN 1177 zijn van toepassing op alle speeltoestellen en spelaanleidingen in het openbare gebied, zoals gemeentelijke speelplekken, schoolspeelplaatsen, kinderdagverblijven, speeltuinen bij speeltuinverenigingen, bij horeca, bij winkelcentra enzovoorts. Deze normen kunnen worden gebruikt om veilige speeltoestellen te ontwikkelen, te bouwen, te plaatsen en te beheren en ze zijn voor alle actoren (ontwerpers, producenten, leveranciers, testhuizen, inspecteurs, beheerders, aangewezen instellingen) van belang.
* Speeltoestellen kunnen opgebouwd zijn uit modulaire onderdelen. Deze onderdelen kunnen meerdere keren in het zelfde toestel of andere toestellen (uit bijvoorbeeld dezelfde serie) gebruikt worden. Het totale toestel moet voldoen aan de eisen gesteld in het WAS. Om te kunnen beoordelen of een serie speeltoestellen opgebouwd uit verschillende modules voldoet aan de eisen gesteld in het WAS moet de keurende instantie in ieder geval alle verschillende modules fysiek beoordelen. Daarnaast moeten de aansluitingen van alle mogelijke combinaties fysiek worden beoordeeld. Indien een nieuw nog niet eerder beoordeeld, uit modules opgebouwd, toestel ter certificatie wordt aangeboden, wordt bepaald of alle modules en aansluitingen van de verschillende modules al eerder zijn beoordeeld. Is dat het geval dan is een fysieke keuring meestal niet meer noodzakelijk.